Mestské divadlo Žilina

Komunikačná stratégia
Multimédia a hacking
Dizajn
Workshop Mestské divadlo Žilina

v rámci workshopového programu AT 303 Vizuálnej komunikácie VŠVU


Tím

Grafická skupina HACHOMA
⊗ Alžbeta Halušková
⊗ Šimon Chovan
⊗ Marek Mati


Zadanie

Vytvorenie komunikačného kanálu alebo zlepšenie komunikácie Mestského divadla v Žiline s jeho divákmi a obyvateľmi Žilinského kraja a jeho spádových oblastí formou nástrojov vizuálnej komunikácie.

3 elementy pod vedením Pavla Chomu
Mestské divadlo Žilina / Vážnosť divadla
Prípravná fáza

V rámci týždenného workshopu bolo nutné prejsť čo najviac dostupných dát Mestského divadla v ZA ako východzích bodov a analýzy prostredia, finančného zázemia, návštevnosti, štruktúry návštevníkov divadla a potenciálnych návštevníkov z radov obyvateľov mesta Žilina, kraju a spádových oblastí. Zaujímavá bola napr. inštitucializovanosť divadla v očiach divákov či vytvorenie dotazníka a zbierania dát priamo v meste Žilina. Relevantnosť dát je otázna, no cieľom bolo zozbierať aspoň 100 odpovedí od ľudí rôzneho veku, pohlavia, povolania alebo dosiahnutého stupňa vzdelania. Tieto dáta boli neskorším východiskom pre vytvorenie návrhu komunikačného kanálu.

Mestské divadlo Žilina / Popiska
História divadla a jeho image

Po zozbieraní dát prišla fáza uvedomovania si historických konotácií premeny divadla, jeho architektúry, postavenia v kultúrnom či politickom živote v Žiline. Divadlo má v súčasnosti dobre postavený program progresívneho divadla s portfoliom predstavení a akcií pre široké publikum od náročného až po malomestského diváka. Predsa (aj keď návštevnosť divadla je na mestské divadlo vysoká) túžba divadla viedla ku osloveniu ešte väčšieho diváckeho spektra, uvedomenie si konkurencie atď.

Mestské divadlo Žilina / Edo prednáša
 Edo Kudláč a jeho prednáška

Prednáška Eda Kudláča o fungovaní divadla, jeho aspektoch, programe a budúcnosti bola pre náš projekt zásadná. Inšpirácia progresívnymi inscenáciami, postavením divadla medzi ostatnými divadelnými projektami na území SR. Divadlo je nielen progresívne, ale vytvára aj určitý šum svojou kontroverznosťou niektorých predstavení. Charakteristická je preň odvaha a experiment.

Mestské divadlo Žilina / Tóno vo forme
Formálna transformácia idey

Po konzultáciách s Antonom Šulíkom (riaditeľom divadla), vedením a personálom divadla a ďalších prednáška a diskusiách o možnostiach a potrebách prezentácie divadla širšej verejnosti sme zadefinovali niekoľko možných foriem pre jednotlivé informačné posolstvá verejnosti.


 

Popis fináneho riešenia

Dospeli sme k riešeniu v rámci priľahlých možností Mestského divadla – Námestie Andreja HlinkuŽelezničnej stanice v Žiline ako hlavných bodoch stretu množstva možných súčasných alebo budúcich prijímateľov správ z divadla. Keďže za obsahovú výpoveď sme si zvolili program divadla, rozhodli sme sa heknúť informačnú tabuľu na železničnej stanici a vložiť tam vlastné odkazy / keďže štruktúra dát na tabuli sa nám veľmi podobala na štruktúru dát miesta a času predstavenia použili sme práve tie. Výsledkom by boli zakomponované pozvánky na predstavenia priamo na stanici medzi hláseniami príchodu a odchodu vlakov. Žilinská stanica je dopravným uzlom, preto dosah takejto informácie by bol okamžitý a širokoplošný.

Mestské divadlo Žilina / Aplikácia na železničnej stanici
Mestské divadlo Žilina / Aplikácia na námestí
← Predošlý projekt
Nasledujúci projekt →

Mail/Kontakt